INFORMACJE O TOMIE

TOM

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Rok wydania: 2009
 • Liczba stron: 489
 • Wydawca: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
 • Miejsce wydania: Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław
 • ISSN: 1232-8766
 • Redaktor naczelny: Henryk Stawniak
 • Robert Bieleń
 • Marek T. Chmielewski
 • Stanisław Chrobak (z-ca red. nacz.)
 • Arkadiusz Domaszk (sekretarz)
 • Jerzy Gocko (sekretarz)
 • Kazimierz Gryżenia
 • Sylwester Jędrzejewski
 • Ryszard Kempiak
 • Jarosław Koral
 • Waldemar Łachut
 • Piotr Marchwicki
 • Janusz Mączka
 • Kazimierz Misiaszek
 • Roman Murawski
 • Krzysztof Niegowski (sekretarz)
 • Jan Niewęgłowski
 • Piotr Przesmycki
 • Ryszard F. Sadowski (z-ca red. naczelnego)
 • Henryk Skorowski
 • Dariusz Sztuk
 • Stanisław Wilk}
 • Recenzenci tomu
 • Korekta edytorska: Joanna Wójcik
 • Korekta streszczeń w jęz. angielskim: Maciej Reda
 • Punktacja MNiSW: Lista B czasopism naukowych, pkt. 4

STRONY TYTUŁOWE

SPIS TREŚCI

PEŁNY TEKST


SPIS TREŚCI

Henryk Skorowski SDB, Ryszard F. Sadowski SDB: "Seminare" na ministerialnej liście czasopism wyróżnionych

Z PROBLEMATYKI TEOLOGICZNEJ

Abp Angelo Amato SDB: Jezus Chrystus, - ostateczne słowo Ojca

Ks. Bogusław Migut: Relacja teologii i liturgii w ujęciu teologii liturgicznej szkoły rzymskiej

Ks. Maciej Maciukiewicz: Wspólnota świętych w celebracji misterium Chrystusa. Analiza liturgiczno-teologiczna "Rytuału egzorcyzmów"

S. Halina Wrońska CMW: Znaczenie wspólnoty w katechetycznym przepowiadaniu Słowa Bożego

Kazimierz Misiaszek SDB: Funkcje wypowiedzi katechetycznej

Iwona Kaftan: Specyfika katechezy dzieci upośleczonych umysłowo

Ks. Rafał Czekalski: Teologia polityczna i jej krytyka na przykładzie dwóch wielkich teologów J.B. Metza i J. Ratzingera

Tomasz Gałkowski CP: Zlecenie (mandatum) do nauczania przedmiotów teologicznych (kann. 812 i 818 KPK)

Arkadiusz Domaszk SDB: Wybory w prawie własnym Towarzystwa św. Franciszka Salezego

Agnieszka Bugaj: Niemoc płciowa jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa w wyrokach Trubunału Metropolitalnego w Warszawie wydanych w latach 1994-1999

Henryk Stawniak SDB: Problematyka migracji ludności w świetle zasad i niektórych działań Stolicy Apostolskiej

Ks. Ginter Dzierżon: Przeniesienie z urzędu kościelnego (kann. 190-191 KPK)

Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

Ryszard F. Sadowski SDB: Rola ekologii kulturowej w badaniach środowiskowych

Z PROBLEMATYKI SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEJ

Jerzy Gocko SDB, Sławomir Chrześcijanek: Wezwanie do miłosierdzia w życiu społecznym. Studium na kanwie "Dzienniczka" św. Faustyny Kowalskiej i nauczania społecznego Jana Pawła II

Lidia Marszałek: System wsparcia społecznego w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Jarosław Koral SDB, Beata Szluz: Aktywizacja zawodowa bezdomnych

Bogdan Stańkowski SDB: System prewencyjny w praktyce salezjanów prowincji krajowskiej: wyniki badań na podstawie analizy miesięcznika "Wiadomości Inspektorialne" (2001-2005)

Marek T. Chmielewski SDB: Wpływ pobożności maryjnej na wychowanie młodzieży na przykładzie "Towarzyszstwa Niepokalanej" z oratorium św. Jana Bosko

Jan Niewęgłowski: Zarys wychowania chrześcijańskiego

Z PROBLEMATYKI HISTORYCZNEJ

Karolina Kochańczyk-Bonińska: Maksym Wyznawca o powstaniu duszy - ambigua ad Iohannem 42

Łukasz Karczewski: Życie i działalność Patriarchy Beniiamina I (622-661) w świetle przekazów Historii Koptyjskich Patrairchów Aleksandrii

Ks. Arkadiusz Jasiewicz: Główne elementy modlitwy Jezusowej

Ks. Piotr Wiśniewski: Analiza melodii Oficjum o św. Cecylii w rękopiśmiennym antyfonarzu płockim z XIV wieku

Czesław Grajewski: Nieznany instrument organowy z Nowego Miasta Lubawskiego

Janusz Nowiński SDB: Obraz Matki Bożej Częstochowskiej i powstańcza mogiła - dwie pamiątki patriotyczne w dawnym opactwie w Lądzie nad Wartą

Helena Karczewska: Funkcja wieńców w tradycji antycznej

Janusz Nowiński SDB: Ogrody dawnego założenia cysterskiego w Lądzie nad Wartą - historia oraz współczesna koncepcja ich rewaloryzacji i rewitalizacji

Jarosław Wąsowicz SDB: Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim wczoraj i dziś. Przegląd działalności wychowawczo-duszpasterskiej w latach 1919-2009

Krzysztof Kolasa, Jarosław Wąsowicz SDB: Posługa duszpasterska salezjanów podczas strajków studenckich w Łodzi 21.01 - 18.02.1981. Wybór tekstów źródłowych

SPRAWOZDANIA Z SEMINARIÓW SALEZJAŃSKICH

 • Wojciech Krawczyk SDB: Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchowenego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie w roku akademickim 2007/2008
 • Zbigniew Adamiak SDB: Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchowenego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie w roku akademickim 2007/2008

SPRAWOZDANIA

 • Dariusz Buksik SDB: 40 Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski "Psychologiczno-pastoralne aspekty sakramentu święceń", Olsztyn 7-9 września 2008
 • Robert Bieleń SDB: Sesja naukowa "Kondycja współczesnej rodziny polskiej w Oświęcimiu, w kraju i za granicą", Oświęcim 16 października 2008
 • Zbigniew Formella SDB: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tradycja - współczesność - nowe wyzwania w pedagogice chrześcijańskiej", Olsztyn 16-17 października 2008
 • Dariusz Stępkowski SDB: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "System wychowawczy św. Jana Bosko w śłużbie praw człowieka", Warszawa 23 października 2008
 • Dariusz Sztuk SDB: Obóz biblijno-archeologiczny w Ziemi Świętej, 5-15 września 2008
 • Marek T. Chmielewski SDB (rec.): G. Buccellato, Appunti per una «storia spirituale» del sacerdote Gio` Bosco, ElleDiCi, Leumann 2008
 • Marek T. Chmielewski SDB (rec.): L`educazione salesiana dal 1880 al 1922. Istanze ed attuazioni in diversi contesti. Atti del 4o Convegno Internazionale di Storia dell`Opera salesiana. Ciudad de México, 12-18 febbraio 2006, Vol. 1: Relazioni generali. Relazioni regionali: Europa - Afric

RECENZJE

 • Dariusz Buksik SDB (rec.): L. Bojarska, K. Brzeziński, T. Rek, Ochrona Praw Dziecka, t. III: Dziecko w szkole, Warszawa 2006
 • Dariusz Buksik SDB (rec.): Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Dzieci i młodzież - bariery i szanse rozwoju. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Warszawa 2006
 • Roman Murawski SDB (rec.): Wychowanie w służbie praw człowieka, J. Gocko, R. F. Sadowski red., Warszawa 2008
 • Dariusz Stępkowski SDB (rec.): A. Męczkowska, Podmiot i pedagogika: od oświeceniowej utopii do pokrytycznej dekonstrukcji, Wrocław 2006
 • Dariusz Stępkowski SDB (rec.): J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin 2006
 • Jan Rutkowski (rec.): D. Benner, Edukacja jako kształcenie i kształtowanie, wybór i przekład D. Stępkowski SDB, Warszawa 2008
 • Marek Marczewski (rec.): H. Wrońska CMW, Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Studium pastoralno-katechetyczne, Lublin 2007
 • Jan Niewęgłowski SDB (rec.): S. Dziekoński, Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła, Warszawa 2006
 • Ks. Benedykt Glinkowski (rec.): K. Dullak, Ecclesia semper reformanda. Zjawisko Synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II, Szczecin 2007
 • Magdalena Dąbrowska (rec.): E. Czykwin, Stygmat społeczny, Warszawa 2007
 • Czesław Grajewski (rec.): Studia Gregoriańskie, Rok I – 2008, Poznań 2008
 • Krzysztof Niegowski SDB (rec.): J. Drewniak, Kapłan – kompozytor. Dualizm powołania i twórczości Idziego Ogiermana Mańskiego (1900-1966), Warszawa 2007
 • Krzysztof Niegowski SDB (rec.): P. Kulita, Wybrane śpiewy Nieszporów Niedzielnych w polskich śpiewnikach katolickich po Soborze Watykańskim II, Lublin 2008
 • Ks. Krzysztof Trojan (rec.): H. D. Wojtyska CP, Historia Zgromadzenia Pasjonistów w Polsce, t. 1: Prehistoria i okres fundacyjny (do 1938 r.), Łódź 2006; t. 2: Hekatomba wojenna i okupacyjna (1939-1945), Przasnysz 2007
 • Kazimierz Misiaszek SDB: Ks. Wincenty Zaleski (1913-1983)